Het legesverbod

Geplaatst: 07-02-2017

Artikel 3.1, vierde lid, van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro) bepaalt dat bestuursorganen, indien niet binnen tien jaar een nieuw bestemmingsplan is vastgesteld, dan wel een verlengingsbesluit is genomen, geen leges meer mogen heffen over diensten die verband houden met het bestemmingsplan.
 
In de lagere rechtspraak werd voorheen uiteenlopend geoordeeld over de reikwijdte van dit artikel. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en het Gerechtshof Den Haag hebben inmiddels meer duidelijkheid verschaft.

Gerechtshof Den Haag 30 maart 2016
In de uitspraak van 30 maart 2016 (ECLI:NL:GHDHA:2016:906) buigt het Gerechtshof Den Haag zich over de vraag of artikel 3.1, vierde lid, Wro ook van toepassing is op toetsing anders dan aan het bestemmingsplan (bijvoorbeeld aan het Bouwbesluit, de Bouwverordening of de redelijke eisen van welstand).  Het Hof is van oordeel dat de omgevingsvergunningaanvraag moet worden gezien als één belastbare dienst. De leges voor de omgevingsvergunning dienen in zijn geheel onder de legessanctie te vallen. Dit zou anders kunnen zijn indien de van de behandeling van de aanvraag deel uitmakende door of vanwege de gemeente verrichte werkzaamheden in de Legesverordening als afzonderlijke belastbare diensten worden aangewezen, aldus het Hof.
 
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 1 november 2016
Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft in haar uitspraak van  1 november 2016 (ECLI:NL:GHARL:2016:8743) bepaald dat artikel 3.1, vierde lid, van de Wro niet alleen aan de invordering, maar ook aan de heffing van leges in de weg staat. Verder is het Hof van oordeel dat het legesverbod eveneens geldt voor aanvragen voor een ontheffing of buitenplanse vrijstelling.Vervallen legesverbod
Op dit moment ligt een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer, dat strekt tot afschaffing van de actualiseringsplicht van bestemmingsplannen en beheersverordeningen (wetsvoorstel 34666). Het legesverbod komt met de inwerkingtreding van deze wet dan ook te vervallen. De regeling wordt beperkt tot die plannen en verordeningen die elektronisch raadpleegbaar zijn. Het gaat hier om de plannen die beschikbaar zijn gesteld op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Op grond van de Omgevingswet worden gemeenten straks verplicht een omgevingsplan op te stellen, dat alle regels over de fysieke leefomgeving dient te bevatten. Met het schrappen van de actualisatieplicht komt ruimte en capaciteit beschikbaar, zodat gemeenten in aanloop naar de Omgevingswet al kunnen starten met de voorbereiding van het tot stand brengen van een omgevingsplan.

Vragen?
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande vragen hebben, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Dit kan per e-mail (y.vanriet@remie.nl) of per telefoon (0413-241060). U kunt dan vragen naar mevrouw mr. Y.M.G.M. (Yvana) van Riet.

Terug naar overzicht