Bezwaarschrift indienen per e-mail

Geplaatst: 15-08-2017

Tegenwoordig vindt een groot deel van de correspondentie plaats per e-mail. Ook met de overheid. Het komt dan ook steeds vaker voor dat bezwaarschriften per e-mail bij de gemeente worden ingediend. Dit is echter niet geheel zonder risico. In dit ROM-nieuwsbericht informeren wij u hierover.
 
De regels voor het per e-mail indienen van een bezwaarschrift
De regels voor het per e-mail indienen van een bezwaarschrift staan in artikel 2:15 van de Algemene wet bestuursrecht. Uit dit artikel blijkt dat het per e-mail indienen van een bezwaarschrift uitsluitend mogelijk is als de gemeente dit kenbaar heeft gemaakt. U dient het besluit waartegen u bezwaar maakt dan ook goed op deze openstelling te controleren. Verder is het belangrijk om te weten of de gemeente bepaalde eisen aan de openstelling heeft verbonden, bijvoorbeeld dat u een bepaald format gebruikt voor het bezwaarschrift. Tot slot dient u er rekening mee te houden dat het risico van het niet of te laat bereiken van de gemeente (bijvoorbeeld door een technische storing) bij u ligt. U doet er daarom goed aan een ontvangstbevestiging van uw e-mail te vragen.

Herstelmogelijkheid
Mocht u bezwaar hebben ingediend per e-mail tegen een besluit waarvan de gemeente heeft bepaald dat deze elektronische weg niet openstaat, dan wordt uw bezwaarschrift niet automatisch buiten behandeling gelaten. De gemeente dient u namelijk in een dergelijk geval een herstelmogelijkheid aan te bieden. De gemeente biedt u deze herstelmogelijkheid aan als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden (zie onder andere de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State ECLI:NL:RVS:2012:BX5972):

  • U heeft binnen de wettelijke bezwaartermijn van zes weken een e-mail verstuurd aan de gemeente.
  • De e-mail is verzonden naar het officiële e-mailadres van de gemeente, de betreffende afdeling of het zakelijke e-mailadres van een ambtenaar met wie u zodanig contact over de zaak heeft gehad dat u er vanuit mocht gaan dat de e-mail naar die ambtenaar mocht worden gestuurd.
  • Uit de e-mail valt af te leiden dat daarmee beoogd wordt bezwaar te maken.

Wordt voldaan aan bovenstaande voorwaarden, dan biedt de gemeente u in de gelegenheid het gebrek te herstellen door alsnog op juiste wijze en binnen een bepaalde termijn een bezwaarschrift in te dienen.
 
Advies
Volgens de rechtspraak moet een herkansing worden geboden bij het op onjuiste wijze per e-mail indienen van een bezwaarschrift. Deze herkansing is echter wel aan voorwaarden verbonden. Wilt u geen risico lopen met het indienen van een bezwaarschrift, kies dan voor een ‘ouderwetse’ papieren versie van het bezwaarschrift en een zodanige wijze van verzending (aangetekend per post of afgeven op het gemeentekantoor) dat daarvan achteraf bewijs kan worden geleverd.
 
Vragen?
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande vragen hebben of heeft u hulp nodig bij het opstellen en indienen van een bezwaarschrift, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Dit kan per e-mail (romremie@remie.nl) of per telefoon (0413-241060). U kunt dan vragen naar mevrouw mr. Y.M.G.M. (Yvana) van Riet. 

Terug naar overzicht