De bestuurlijke waarschuwing

Geplaatst: 03-04-2018

Voordat een bestuursorgaan een handhavingsbesluit neemt, zoals een besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom, wordt veelal eerst een waarschuwing gestuurd. Onduidelijk is of deze bestuurlijke waarschuwing als een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht moet worden aangemerkt. Louter tegen dergelijke besluiten kan bezwaar en beroep worden ingediend.
 
Verzoek om een conclusie te nemen
De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft de staatsraad advocaat-generaal Widdershoven vorig jaar zomer gevraagd een conclusie te nemen in een zaak over een waarschuwing die de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft gegeven aan een bedrijf uit het Overijsselse Hengelo. Het bedrijf zou de Arbeidsomstandighedenwet hebben overtreden. Het bedrijf verzocht de minister om intrekking van de waarschuwing, maar deze weigerde dat. Onduidelijk was of hiertegen in rechte kon worden opgekomen.
 
Inhoud conclusie
Op 24 januari 2018 is de conclusie in deze zaak verschenen. Volgens de staatsraad advocaat-generaal is een bestuurlijke waarschuwing een besluit als de waarschuwing is gebaseerd op een wettelijk voorschrift èn de waarschuwing een essentieel en onlosmakelijk onderdeel vormt van het sanctieregime. Dat is het geval als de waarschuwing een voorwaarde is om bij een volgende overtreding een bestuurlijke sanctie te kunnen opleggen. Hiervan was in deze zaak sprake: de waarschuwing van de minister was gebaseerd op een wettelijk voorschrift (artikel 28a van de Arbeidsomstandighedenwet) èn een voorwaarde om bij de volgende overtreding een bevel tot stillegging van de werkzaamheden te kunnen opleggen. Dat gold ook voor de weigering om een dergelijke waarschuwing in te trekken.

Als tegen zo’n waarschuwing geen bezwaar wordt gemaakt of beroep wordt ingesteld, krijgt die waarschuwing ‘formele rechtskracht’. Dit betekent dat in een procedure over een sanctie die op de waarschuwing volgt, zoals een boete of een andere maatregel, het niet meer kan gaan over de rechtmatigheid van de waarschuwing.
 
Vervolg procedure
De partijen in deze procedure hebben de afgelopen periode de mogelijkheid gekregen om op deze conclusie te reageren. Naar verwachting zal de grote kamer van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State op korte termijn een uitspraak doen. Dan zal ook duidelijk worden of de conclusie van de staatsraad advocaat-generaal wordt overgenomen. Wordt spoedig vervolgd.
 
Vragen?
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande vragen hebben, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Dit kan per e-mail (romremie@remie.nl) of per telefoon (0413-241060). U kunt dan vragen naar mevrouw mr. Y.M.G.M. (Yvana) van Riet

Terug naar overzicht