Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid / aanpassen DGA salarism.b.t. het coronavirus

Geplaatst: 09-04-2020

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid/ aanpassen DGA salaris


 Inleiding

De uitbraak van het COVID-19-coronavirus en de daarmee verband houdende vergaande overheidsmaatregelen leiden bij veel bedrijven tot een forse omzetdaling of zelfs tot algehele sluiting. Het kabinet ziet de uitbraak niet meer als een normaal ondernemersrisico en zal u als werkgever hierbij ondersteunen. U kunt op grond van de ‘Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid’ (NOW) een subsidie ontvangen met als doel het tegemoetkomen in de betaling van uw loonkosten.

 

Gevolgen voor u

De NOW is voor u van toepassing als u gedurende drie maanden ten minste 20% omzetdaling heeft. U kunt dan vanaf 1 maart een subsidie van maximaal 90% van de loonsom krijgen naar rato van de omzetdaling. Bij een omzetdaling van 100% is dat 90%, bij bijvoorbeeld 50% omzetdaling 45% (50% van 90%) van de totale loonsom. Voorwaarde is dat u het gebruikelijke salaris aan uw werknemers blijft doorbetalen en dat u tijdens de periode dat u subsidie ontvangt geen aanvraag bij het UWV doet voor ontslag om bedrijfseconomische redenen.

 

 Omzetdaling en loonsom

In de NOW spelen twee begrippen een cruciale rol: de omzet en de loonsom.

 

Hoe groter de omzetdaling, hoe hoger de subsidie voor u is. Om de hoogte van het omzetverlies te bepalen, wordt eerst uw totale omzet uit 2019 door vier gedeeld. Deze omzet wordt vervolgens vergeleken met de omzet in maart-april-mei 2020. Als u de gevolgen pas later terugziet in de omzetdaling kunt u ook een periode aangeven die één of twee maanden later start, bijvoorbeeld mei-juni-juli.

Als uw bedrijf bestaat uit een aantal bedrijfsonderdelen (rechtspersonen) die samen een concern vormen, wordt de omzetdaling van het hele concern aangehouden.

 

Voor de loonsom neemt het UWV de gegevens uit de loonaangifte bij de Belastingdienst automatisch over. De grondslag is het zogenoemde sociale verzekeringsloon. U wordt ook gecompenseerd voor het loon dat u doorbetaalt aan werknemers met een flexibele arbeidsomvang, zoals oproepkrachten. Betaalt u hen niet of minder dan wordt uw subsidie uiteindelijk ook lager. Ook uw werkgeverslasten worden voor 30% gecompenseerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om pensioenpremies, premies werknemersverzekeringen en – meestal  – een reservering voor vakantiegeld. De loonsom wordt daarom vermenigvuldigd met 1,3. Daarnaast is het loon per werknemer gemaximeerd op € 9.538 per maand. Een hoger salaris wordt niet gecompenseerd.

 

Voorschot en definitieve vaststelling

Het voorschot dat in het kader van de NOW wordt verstrekt, is gebaseerd op de loonsom van januari 2020 en bedraagt per maand maximaal 90% van die loonsom over januari 2020. Bij de definitieve vaststelling van de subsidie wordt de loonsom - zoals gebruikt bij het voorschot - vergeleken met de loonsom van de 3-maandsperiode maart 2020 tot en met mei 2020. Die loonsom kan lager zijn dan in de referentieperiode, omdat werknemers intussen niet meer in dienst zijn of niet meer zijn opgeroepen en daarom geen loon hebben ontvangen. Bij verlies aan werkgelegenheid, blijkend uit het verlies aan loonsom, wordt de subsidie lager vastgesteld en wordt het voorschot gedeeltelijk teruggevorderd.

 

Aanvraag en betaling

UWV streeft ernaar om de regeling vanaf 6 april uit te voeren. U kunt tot en met 31 mei 2020 een aanvraag indienen via een formulier dat via www.uwv.nl beschikbaar wordt gesteld. Daarbij dient u de procentuele verwachte omzetdaling, het loonheffingennummer en de aaneengesloten

3-maandsperiode waarover de omzetdaling wordt verwacht, te vermelden. En ook het rekeningnummer waarop u betalingen van de Belastingdienst inzake loonheffingen ontvangt. Als het UWV positief oordeelt, keert het UWV een voorschot van 80% uit, te betalen in drie termijnen. Het eerste deel wordt uitgekeerd binnen twee tot vier weken na de aanvraag, maar waarschijnlijk al eerder.

 

Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, dient u vaststelling van de subsidie aan te vragen. Hiervoor is een accountantsverklaring vereist. Vervolgens zal het UWV binnen 22 weken een eindafrekening doen. Bij de afrekening kan sprake zijn van terugvordering of nabetaling.

 

Meer informatie over de NOW aanvraag?

Wij helpen u graag bij de aanvraag voor de NOW. Wij kunnen bijvoorbeeld het omzetverlies berekenen en de loonsom vaststellen. Wij zullen op korte termijn met u contact opnemen om de mogelijkheden voor u in kaart te brengen. Uiteraard kunt u ook contact met ons opnemen op het bekende telefoonnummer.

 

 Gebruikmaken van de NOW – trek aanvragen bedrijfseconomisch ontslag snel in

Wilt u voor uw werknemers gebruikmaken van de subsidie voor loonkosten over de periode 1 maart t/m 31 mei 2020 (NOW))? Let dan goed op! Werkgevers mogen na 17 maart 2020 géén verzoeken om bedrijfseconomisch ontslag bij het UWV hebben ingediend, of handhaven over het subsidietijdvak. De Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) biedt werkgevers in twee situaties de gelegenheid om ingediende verzoeken in te trekken. Situatie 1 betreft een al wel ingediende – maar nog niet gehonoreerde – aanvraag om werktijdverkorting. Die aanvraag wordt dan als subsidieaanvraag gezien in de zin van de NOW. In die gevallen mag de werkgever dat verzoek uiterlijk 8 april 2020 bij het UWV intrekken!

Die aanvraag wordt dan als subsidieaanvraag gezien in de zin van de NOW. In die gevallen mag de werkgever dat verzoek uiterlijk 8 april 2020 bij het UWV intrekken! Dit vereist dus direct handelen door de werkgever. In de tweede situatie kan – bij openstelling van de NOW – een verzoek om bedrijfseconomisch ontslag binnen 5 werkdagen nadat het verzoek is ingediend, worden ingetrokken

 

 Gebruikelijk loon omlaag vanwege coronacrisis en NOW- en Tozo-regeling

Als de coronacrisis grote gevolgen heeft voor de omzet en liquiditeit van een bv, mogen de bv en aanmerkelijkbelanghouder gedurende 2020 tijdelijk een lager maandloon afspreken. Aldus de Belastingdienst op het Forum Salaris. Aan het einde van het jaar stelt de bv het gebruikelijk jaarloon voor 2020 vast en vermeldt dit in de aangifte loonheffingen. Op dat moment is duidelijker wat de impact van de coronacrisis is op de bv. Als de bv te weinig loon heeft betaald, moet de bv het verschil als loon aangeven en daarover loonheffingen berekenen.

Terug naar overzicht