Nieuwsbrief belangrijkste actuele aandachtspunten

Geplaatst: 09-04-2020

 

Hieronder de belangrijkste actuele aandachtspunten met betrekking tot de Covid-19 maatregelen.

Graag hier uw aandacht voor, omdat er belangrijke attentie punten in zitten voor u. Overigens wijzen wij u er op dat de maatregelen veelvuldig worden bijgesteld.

Informatie van vandaag kan op een later tijdstip zijn achterhaald.

Laat u altijd informeren over de meest actuele stand van zaken op het moment dat u een beroep doet op de regeling.

 

NOW regeling

Zoals u weet is de NOW regeling sinds afgelopen maandag (6 april) geopend.

Voor de duidelijkheid; wat is de NOW ook alweer?

 

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW)

Het is een subsidie voor loonkosten van werknemers in loondienst bij werkgever die verplicht verzekerd zijn voor werknemersverzekeringen.

Dat geldt ook voor:

 • Flexibel personeel en stagiaires.
 • Verplicht verzekerde DGA-ers.

 

• Twee belangrijke voorwaarden m.b.t. de NOW

- Inspanningsverplichting.

- Geen ontslagaanvragen wegens bedrijfseconomische redenen.

 

Wij adviseren u om de NOW aanvraag zo laat mogelijk in te dienen, zolang en mits uw liquiditeiten dat toestaan.

Immers: een eenmaal ingediende aanvraag NOW is definitief d.w.z. er kan bijvoorbeeld geen wijziging meer worden gemaakt van de driemaands periode.

De werkelijke omzet en het omzetverlies wordt berekend op basis van de definitie in het jaarrekeningenrecht. Dit betekent dat u o.a. rekening moet houden met vorderingen en onderhanden werk.

 

Uiterlijk 31 mei 2020 moet de aanvraag ingediend zijn. Ons advies is om zo lang mogelijk te wachten, zodat u een betere keuze kunt maken, welke driemaands periode het meest voordelig is.

 

Liquiditeitstekort?

Door alle ontwikkelingen kan uw bedrijf in moeilijk weer terecht zijn gekomen. Mogelijk heeft u ook een liquiditeitstekort?

Meld u zich bij ons! Wij denken graag met u mee en kunnen u voorzien in bijvoorbeeld liquiditeitsprognoses.

 

Uitstel van betaling

U kunt gebruik maken van de regeling van uitstel van betaling als uw bedrijf getroffen wordt.

Enkele aandachtspunten zijn:

 • Uitstel kan schriftelijk en digitaal worden ingediend.
 • Alleen voor ondernemers en rechtspersonen met een onderneming.
 • Pas uitstel vragen na ontvangst van een (naheffings-) aanslag. Het maakt niet uit voor welke belasting.
 • Uitstel geldt ook voor aanslagen die worden opgelegd in uitstelperiode.
 • Uitstel geldt voor nagenoeg alle soorten van belasting die u moet betalen.
 • Blijf op tijd aangifte doen!
 • Beter zo laat mogelijk uitstel aanvragen!
 • Belastingschuld < € 20.000: langer uitstel dan 3 maanden mogelijk door indienen bewijsstukken voor aanzienlijk lagere omzet / bestellingen /

reserveringen dan voorgaande maanden.

 • Belastingschuld > € 20.000: langer uitstel dan 3 maanden mogelijk door indienen verklaring deskundige voor aanzienlijk lagere omzet /

bestellingen / reserveringen dan voorgaande maanden.

 

Melding betalingsonmacht

Als u als bestuurder van een commerciële organisatie die een rechtspersoon is en onder de vennootschapsbelasting valt en uw onderneming kan de loonheffing

en / of omzetbelasting niet betalen.

 

In tegenstelling tot eerdere berichten heeft het Ministerie nu besloten  dat uw verzoek om uitstel van betaling in beginsel ook als melding van betalingsonmacht geldt.

Dit geldt niet alleen voor de komende, maar ook voor de verstreken tijdvakken.

 

Zorgverzekeraars schieten zorgverleners te hulp

Zorgverzekeraars gaan een deel van hun financiële reserves inzetten om verschillende zorgaanbieders te compenseren voor omzetverliezen als gevolg van het coronavirus.

De compensatieregeling geldt voor zorgaanbieders die niet direct zorg verlenen aan coronapatiënten, zoals:

-              Tandartsen

-              Fysiotherapeuten

-              Ergotherapeuten

-              Wijkverpleegkundige

-              Zelfstandige behandelcentra

-              Medisch-specialistische zorgverleners

 

De compensatie is gebaseerd op een deel van de omzet, zodat zorgaanbieders de lopende kosten kunnen blijven betalen.

De compensatie wordt met terugwerkende kracht vanaf begin maart uitbetaald. Dat gebeurt maandelijks per 1 mei tot nader te bepalen tijd.

Zorgaanbieders die nu al in financiële nood zitten, kunnen alvast een vooruitbetaling aanvragen.

 

Terugbetalen

Als later in het jaar blijkt dat de zorgaanbieder een deel van het omzetverlies kan inhalen, dan wordt dit verrekend met de eigen bijdrage die zij hebben ontvangen.

De zorgaanbieders moeten dus mogelijk een deel van de compensatie terugbetalen.

 

Ondanks alle zorgen om gezondheid en het bedrijf, wensen wij u toch prettige Paasdagen.

 

Met vriendelijke groet,

namens AEC Limburg B.V.,

 

Frenck Bindels

Terug naar overzicht